Altres Plans

El món al seu abast

 • Lliure elecció d'entre més de 4.500 metges a Barcelona
 • SUD Servei d'Urgències Domiciliàries 24 hores al dia, els 365 dies de l'any
 • Accés directe a l'especialista sense visita prèvia al metge de capçalera
 • Absència de llistes d'espera

Vull que m’informin:
Característiques dels nostres serveis

Si teniu entre 14 i 60 anys, Assistència Sanitària us ofereix una pòlissa de subsidi i d'indemnització.

La cobertura d'aquesta pòlissa es caracteritza per:

 • Lliurament d'una quantitat alçada per cada dia d'hospitalització mèdica.
 • Lliurament d'una quantitat alçada per cada dia d'ingrés en clínica o hospital, quan l'assegurat sigui sotmès a una intervenció quirúrgica.
 • Lliurament d'una indemnització única, quan us sigui practicada una intervenció quirúrgica.


HOSPITALITZACIÓ I CIRURGIA

Hospitalizació Mèdica


L'entitat abonarà el subsidi diari contractat durant el temps que l'assegurat romangui hospitalitzat en una clínica o hospital, per motiu mèdic, durant un termini màxim de 30 dies.

Període de carència: DOTZE MESOS.

Hospitalizació Quirúrgica


L'entitat abonarà el subsidi diari contractat, si l'assegurat se sotmet a una intervenció quirúrgica en una clínica o hospital en règim d'internament, i se satisfarà des del dia en què tingui lloc l'ingrés per a la intervenció fins al dia que abandoni l'establiment sanitari on se li hagi practicat la intervenció quirúrgica.

El termini màxim d'indemnització resta limitat a cent vint dies per a cada procés. En cas que, amb posterioritat a la primera intervenció i trobant-se l'assegurat internat per aquesta causa, fos necessari practicar-li una nova intervenció, el termini màxim d'indemnització diària s'ampliarà en igual nombre de dies als que hagin transcorregut entre ambdues intervencions.

La quantia diària de la indemnització serà la mateixa, sigui quin sigui el nombre d'intervencions a les quals hagi estat sotmès l'assegurat durant la seva permanència a l'establiment sanitari.

El part en una clínica o hospital donarà dret a una indemnització igual a cinc vegades la diària, sempre que hagi transcorregut un mínim d'un any des de l'efecte de la pòlissa, tant si es tracta d'un part normal com d'un part distòcic.

Període de carència: SIS MESOS, llevat dels parts, que serà d'UN ANY.

Intervenció Quirúrgica


L'entitat abonarà la indemnització única assenyalada en la taula d'indemnitzacions, segons el tipus d'intervenció quirúrgica practicada i el capital assegurat.

Si la intervenció quirúrgica no figura en la taula, s'indemnitzarà per analogia o semblança amb qualssevol de les que hi apareixen.

A més de les intervencions quirúrgiques pròpiament dites, el part assistit per facultatiu, s'indemnitzarà amb la quantitat assenyalada a la taula d'indemnitzacions, tant si és distòcic com si és normal.

Període de carència: DOTZE MESOS.

Tramitació de Sinistres


La comunicació haurà de contenir la informació següent:

 • Identificació de l'ASSEGURAT, incloent-hi l'edat.
 • Domicili, si no coincideix amb el de la pòlissa.
 • Hospital o clínica on hagi estat ingressat el malalt.
 • Informe de l'especialista que especifiqui la naturalesa i classe del tractament quirúrgic o mèdic.
 • Data en què va ser practicada la intervenció quirúrgica.
 • Data de l'ingrés en l'establiment sanitari.

En cas que es produeixi un sinistre, s'haurà de comunicar dins del termini màxim de set dies

Per al cas de sinistres coberts per la garantia Intervenció Quirúrgica, la comunicació anterior s'haurà de fer amb anterioritat a la intervenció i inclourà la indicació del dia i l'hora en què es practicarà.

En els supòsits d'urgència vital en què sigui impossible la comunicació anticipada, es comunicarà amb posterioritat al més aviat possible i sempre dins del termini màxim de set dies.

Conclòs el sinistre, es notificarà a Assistència Sanitària Col·legial mitjançant l'enviament, si s'escau, de la documentació següent:

 • Certificació del facultatiu sobre el tractament quirúrgic o mèdic practicat.
 • Declaració d'alta signada pel metge.
 • Confirmació del centre hospitalari de la data en què el pacient el va abandonar.

El pagament de les indemnitzacions es farà d'acord amb les quanties i els límits pactats.

Exclusions de la pòlissa


 • Els defectes constitucionals i físics d'origen anterior a la data d'eficàcia de la pòlissa.
 • Les lesions produïdes en alteracions d'ordre públic o de guerra.
 • Les lesions consegüents a l'energia atòmica o nuclear, llevat que sigui conseqüència de tractament mèdic.
 • Les epidèmies declarades oficialment.
 • Les malalties o lesions originades per embriaguesa, toxicomania o per intent de suïcidi.
 • L'exercici de qualsevol mena d'esport amb caràcter professional.
 • L'hospitalització psiquiàtrica.


PÒLISA D’ACCIDENTS

Pòlisses


Mort per Accident

En cas de mort per accident es garanteix:

 • El capital assegurat.
 • La disponibilitat immediata d'una quantitat a compte de fins a 1.800 euros per atendre les despeses de sepeli.
 • Que el cònjuge de l'assegurat mort quedi automàticament assegurat pel mateix capital, fins al proper venciment anual de l'assegurança, i si figurés també com a assegurat en aquesta mateixa assegurança d'accidents, el seu capital garantit seria la suma d'ambdós durant l'esmentat període de temps.

Invalidesa permanent per accident

En cas d'accident s'abonarà la indemnització d'acord amb els casos següents d'invalidesa permanent:

Absoluta

És la irreversible situació física o d'alienació mental greu de l'assegurat determinant de la seva total ineptitud per a l'exercici de qualsevol professió. En cas d'invalidesa permanent absoluta es pagarà íntegrament el capital assegurat.

Parcial

És la irreversible situació física o d'alienació mental de l'assegurat que determina la seva parcial ineptitud per a l'exercici de qualsevol treball o activitat. El grau d'invalidesa es determinarà en percentatges.

Modalitats d'assegurament

La cobertura d'invalidesa permanent absoluta o parcial podrà contractar-se en una de les modalitats d'indemnització següents:

 • Indemnització proporcional.
  La indemnització serà l'import resultant d'aplicar el percentatge corresponent al grau d'invalidesa, absoluta o parcial segons barem.
 • Indemnització progressiva (225% o 350%).
  * La indemnització serà la resultant d'aplicar al capital pactat per invalidesa permanent, els percentatges establerts en el quadre que figura al marge d'acord amb el grau d'invalidesa obtingut.
  * Aquesta modalitat d'assegurament progressiu no s'aplicarà a persones de més de 65 anys ni als sinistres la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances.
Grau Invalidesa % Percentatges aplicables al capital base assegurat
Progressiva 225% Progressiva 350%
De 0 a 25 Sense variació Sense variació
De 26 a 30 35 40
De 31 a 35 45 55
De 36 a 40 55 70
De 41 a 45 65 85
De 46 a 50 75 100
De 51 a 55 90 125
De 56 a 60 105 150
De 61 a 65 120 175
De 66 a 70 135 200
De 71 a 75 150 225
De 76 a 80 165 250
De 81 a 85 180 275
De 86 a 90 195 300
De 91 a 95 210 325
De 96 a 100 225 350

Riscos especials i complementaris

Es podrà contractar la cobertura dels riscos derivats de determinats esports, com també els riscos complementaris de:

 • Doble capital per accident de circulació.
 • Doble capital en cas d'accident a l'estranger.
 • Subvenció d'estudis per a fills menors de 21 anys.

Tramitació de sinistres

En cas que es produeixi un sinistre, s'haurà de comunicar dins del termini màxim de set dies.

Se seguiran les normes de tramitació següents:

Mort per accident

El prenedor de l'assegurança o el beneficiari, si s'escau, hauran de presentar els documents següents:

 • Certificat del metge que ha assistit l'assegurat en el qual es detallen les circumstàncies i causes del decés.
 • Certificat en extracte d'inscripció de defunció en el Registre Civil.
 • Documents que acreditin la personalitat i la condició del beneficiari.
 • Carta d'exempció de l'Impost sobre Successions o de la liquidació, si s'escau.

Invalidesa Permanent per accident

 • En cas d'accident emparat per aquest contracte, l'assegurat haurà d'aportar un certificat mèdic d'invalidesa.
 • Assistència Sanitària Col·legial, d'acord amb l'article 104 de la Llei de Contracte d'Assegurança, determinarà el grau d'invalidesa a la vista del certificat mèdic aportat i notificarà per escrit a l'assegurat la quantia de la indemnització que li correspongui.

Exclusions de la pòlissa


Resta exclòs de la cobertura:

 • Els accidents produïts per esvaïments i síncopes, els atacs d'epilèpsia i les seves conseqüències i també les hèrnies i els esforços en general.
 • Les conseqüències purament psíquiques.
 • L'infart de miocardi.
 • Les persones menors de 14 anys i de més de 70 anys.

També resten exclosos, excepte que s'inclogui expressament:

 • Els accidents derivats de conduir motocicletes de cilindrada superior a 50 cc i els esports d'aventura en general.

HOSPITALITZACIÓ I CIRURGIA

Si us plau, contacti amb el Departament Comercial d'Assistència Sanitària (93.495.44.61) per informar-se sobre les nostres tarifes.

Taula d'indemnitzacions

PÒLISA D'ACCIDENTS

Indiqui que desitja assegurar

Els beneficis d'Assistència Sanitària

 • Oblida't de les llistes d'espera
 • Accedeix a especialistes i proves: medicina general, radiografies, pediatria...
 • Tria entre més de 4.000 metges propis a Barcelona
 • Servei d'Urgències domiciliàries les 24 hores
 • Visites mèdiques en 24/48 hores
 • Clinica d'atenció al viatger
 • Urgències pediàtriques a domicili
 • Consulta d'embarassos de risc
 • Seguiment del nadó a domicili
 • Assisport, el centre de medicina de l'esport
 • Assistència ON, el servei de videoconsulta
 • Assistrauma, centre d'atenció continuada de traumatologia

Per què Assistència

Líder a Catalunya des de fa 50 anys.
L’índex de fidelitat dels nostres assegurats dobla la mitjana del sector.
Alt nivell de satisfacció dels nostres serveis.

Assistència Sanitària Col·legial és propietat dels metges a través d'una cooperativa sense ànim de lucre, amb l'objectiu principal d'aconseguir un sistema sanitari de medicina social i col·lectiva en llibertat. Per això compta amb la participació dels metges i professionals sanitaris per una banda i, per l'altra, dels seus mateixos assegurats i usuaris. Tots en mútua acceptació, col·lectiva i individualment, desenvolupen un paper fonamental en la gestió i converteixen Assistència Sanitària Col·legial en l'Assegurança Mèdica amb màximes cobertures pels seus assegurats i la millor valorada pels professionals mèdics.

Veure més

Contacte

Assistència Sanitària Col·legial és a la teva disposició, ja sigui mitjançant
el telèfon 93 495 44 61 o a les nostres delegacions.

Veure contactes